Finančné riadenie v TASe

Finančné riadenie

v TASe

Bližšie si predstavíme finančné riadenie v TASe. V skratke si prejdeme Business case, Zákazky a taktiež Projekty.

Business case

Pred začiatkom každého projektu musíme urobiť správny odhad prácnosti, priamych a nepriamych nákladov, rezerv a prípadne aj odmien. Jednoduchým vyplnením kalkulácie do TASu, kde môžeme mať importované pomocné číselníky nákladov na výrobky, náklady na zamestnancov a iné, dostaneme veľmi detailný prehľad o plánovanej výnosnosti projektu. Potom nie je nič jednoduchšie, ako tento prehľad poslať na schválenie projektovej rade alebo sponzorovi. TAS to celé uloží aj do pdf, aby bolo všetkým jasné aj na konci projektu, ako bol projekt naplánovaný. Spätným vyhodnotením na konci projektu jednoducho zistíte, či sú Vaše odhady prácnosti správne a do budúcna sa môžete poučiť.

Zakázky

Každý správny projekt musí mať jasne plánovanú výnosovú časť. Z tohto dôvodu máme vytvorenú šablónu Zákazky, do ktorej je možné zadávať už prebehnuté, ale hlavne plánované fakturačné míľniky. Míľniky sa zadávajú do jednoduchej tabuľky a pomáhajú fakturantkám nezabudnúť vydať faktúru za dodanú prácu a projektovým manažérom umožňujú kontrolu nad vykázanou prácou. Každým začiatkom mesiaca tak majú fakturantky možnosť kontrolovať, či majú vyfakturovaných 100% plánovaných fakturácií a viesť s projektovými manažérmi odbornú diskusiu o konkrétnych projektoch. Výsledkom je taktiež možnosť pozrieť sa do prehľadného reportu o dohodnutom odbyte napr. na február 2022. Zákazka je vždy zadávaná na konkrétneho klienta/ entitu.

Projekty

Projekt ako taký sa môže skladať z niekoľkých zákaziek (príjmovej časti). Sme naňho schopní napojiť niekoľko typov výdavkových častí projektu (napr. systém pre vykazovanie práce, ERP pre náklady výroby a pod.). Toto všetko veľmi jednoducho namapujeme cez číselníky. Ku každému projektu je taktiež možné naplánovať interné zdroje ľudí. Pokiaľ máme aj reálne alebo optimálne sadzby týchto ľudí, je potom výsledkom presný report o plánovanom hospodárskom výsledku projektu. TAS automaticky vypočíta plánované príjmy a výdavky, s ubiehajúcim časom sám aktualizuje napr. z ERP a HR systému skutočnosť a Vaši projektoví manažéri môžu len prihliadať a upravovať plánovanú utilizáciu. Ku každému projektu môže byť zadaný aj projektový log, kde na periodickej báze projektoví manažéri reportujú stav projektu pre ďalší manažment. Výsledkom správne naplánovaných projektov je prehľadný report Kapacitného plánovania… len tak, bez ďalšej práce.

-MKR-