Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

S Vašimi údaji je nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a dále také dle rozšiřujícího a sjednocujícího nařízení GDPR v podobě směrnice (EU) 2016/679, která původní zákon 101/2000 Sb. a směrnici 95/46/ES nahrazuje.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Neit Consulting s.r.o. se sídlem Washingtonova 1624/5 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 27369871 DIČ CZ27369871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108964 a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na přístup k zpracovaným vlastním osobním údajům
Vaším právem je požádat Neit Consulting s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je s odůvodněním zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archívů apod.).

Právo na opravu, úpravu, doplnění
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz, tzv. být zapomenut
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být
tato data předána jinému správci.

Právo vznést námitku
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracovávání osobních údajů kontaktujte nás na emailu info.cz@neit.group. Nebo korespondenčně na adresu Neit Consulting s.r.o., Washingtonova 1624/5 110 00 Praha 1, Česká republika.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě několika právních titulů.

Zákonná povinnost
Účel zpracování: vedení a dokladování daňové evidence, reklamace, práva z vadného plnění, dobropisy, vrácení zboží.
Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní email, Kontaktní telefon, IČ, DIČ.
Příjemci osobních údajů: smluvní společnosti, účetní oddělení, státní správa, auditor.
Doba zpracování: 10 let od ukončení smlouvy.
* Vysvětlení: Zákony o daňové evidenci jsou nad nařízením o ochraně osobních údajů. Dle platných zákonů ČR máme povinost veškeré doklady pro potřeby státního orgánu a kontrolních orgánů archivovat a v případě potřeby poskytnout.

Plnění a uzavření smlouvy
Účel zpracování: nákup a dodání zboží či služeb, reklamace, práva z vadného plnění, registrace.
Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní email, Kontaktní telefon, IČ, DIČ, údaje o uskutečněném nákupu (přijetí objednávky, potvrzení objednávky, stav objednávky, vyřízení objednávky, vystavení daňového dokladu)
Příjemci osobních údajů: Smluvní společnosti
Doba zpracování: 3 roky nebo po dobu trvání smlouvy.

Oprávněný zájem
Účel zpracování: zlepšování služeb zákazníkům a uživatelům portálu www.neit.cz, dotazy, recenze, kontaktní formulář.
Zpracovávané údaje: Jméno, Příjmení, Kontaktní email, Telefonní číslo.
Příjemci osobních údajů: správce IT, technická podpora, marketingový pracovník.
Doba zpracování: 3 roky.
* Vysvětlení: Pokud s námi komunikujete skrze formulář na www.neit.cz, zpracováváme vaše osobní údaje, především kontaktní email, abychom mohli na Vaše požadavky reagovat.

Souhlas – Marketingové účely
Účel zpracování: informace o aktualitách
Příjemci osobních údajů: správce IT, marketingový pracovník
Doba zpracování: 3 roky.
*Vysvětlení: Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, v našem případě odesílání informací o novinkách a slevách na Váš email je možné pouze
v případě Vašeho souhlasu potvrzeným jak na webu, tak Vašem emailu. Součástí každého takového emailu je také odkaz ke zrušení využívání Vaší emailové adresy, nemusíte se tedy obávat, že Vás budeme obtěžovat nevyžádanými informacemi či nabídkami.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 22. 6. 2021.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

S Vašimi údaji je nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a dále také dle rozšiřujícího a sjednocujícího nařízení GDPR v podobě směrnice (EU) 2016/679, která původní zákon 101/2000 Sb. a směrnici 95/46/ES nahrazuje.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Neit Consulting s.r.o. se sídlem Washingtonova 1624/5 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 27369871 DIČ CZ27369871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108964 a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na přístup k zpracovaným vlastním osobním údajům
Vaším právem je požádat Neit Consulting s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je s odůvodněním zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archívů apod.).

Právo na opravu, úpravu, doplnění
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz, tzv. být zapomenut
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být
tato data předána jinému správci.

Právo vznést námitku
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracovávání osobních údajů kontaktujte nás na emailu info.cz@neit.group. Nebo korespondenčně na adresu Neit Consulting s.r.o., Washingtonova 1624/5 110 00 Praha 1, Česká republika.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě několika právních titulů.

Zákonná povinnost
Účel zpracování: vedení a dokladování daňové evidence, reklamace, práva z vadného plnění, dobropisy, vrácení zboží.
Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní email, Kontaktní telefon, IČ, DIČ.
Příjemci osobních údajů: smluvní společnosti, účetní oddělení, státní správa, auditor.
Doba zpracování: 10 let od ukončení smlouvy.
* Vysvětlení: Zákony o daňové evidenci jsou nad nařízením o ochraně osobních údajů. Dle platných zákonů ČR máme povinost veškeré doklady pro potřeby státního orgánu a kontrolních orgánů archivovat a v případě potřeby poskytnout.

Plnění a uzavření smlouvy
Účel zpracování: nákup a dodání zboží či služeb, reklamace, práva z vadného plnění, registrace.
Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní email, Kontaktní telefon, IČ, DIČ, údaje o uskutečněném nákupu (přijetí objednávky, potvrzení objednávky, stav objednávky, vyřízení objednávky, vystavení daňového dokladu)
Příjemci osobních údajů: Smluvní společnosti
Doba zpracování: 3 roky nebo po dobu trvání smlouvy.

Oprávněný zájem
Účel zpracování: zlepšování služeb zákazníkům a uživatelům portálu www.neit.cz, dotazy, recenze, kontaktní formulář.
Zpracovávané údaje: Jméno, Příjmení, Kontaktní email, Telefonní číslo.
Příjemci osobních údajů: správce IT, technická podpora, marketingový pracovník.
Doba zpracování: 3 roky.
* Vysvětlení: Pokud s námi komunikujete skrze formulář na www.neit.cz, zpracováváme vaše osobní údaje, především kontaktní email, abychom mohli na Vaše požadavky reagovat.

Souhlas – Marketingové účely
Účel zpracování: informace o aktualitách
Příjemci osobních údajů: správce IT, marketingový pracovník
Doba zpracování: 3 roky.
*Vysvětlení: Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, v našem případě odesílání informací o novinkách a slevách na Váš email je možné pouze
v případě Vašeho souhlasu potvrzeným jak na webu, tak Vašem emailu. Součástí každého takového emailu je také odkaz ke zrušení využívání Vaší emailové adresy, nemusíte se tedy obávat, že Vás budeme obtěžovat nevyžádanými informacemi či nabídkami.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 22. 6. 2021.