Automatizace vybraných procesů a projektového řízení

Město Říčany leží ve Středočeském kraji, 24 kilometrů od Prahy. Jedná se o tzv. obec s rozšířenou působností. Úřad obsluhuje 13 456 trvale hlášených obyvatel města a v rozšířené působnosti zajišťuje služby pro 58 525 obyvatel v rámci rozšířené působnosti. Úřad má 141 zaměstnanců. Údaje jsou k datu 1. 1. 2013.

jaké výzvy nás čekaly

Městský úřad v Říčanech se snaží řešit problém efektivity a výkonu městského úřadu s důrazem na kvalitu služeb ve veřejné správě. Je členem neformální benchmarkingové iniciativy BI 2005, která sdružuje kolem 75 měst a obcí z celé ČR.

Úřad pracuje s metodikou dat a ukazatelů, které mu umožnily získat přehled o výkonnosti jednotlivých odborů v oblasti samostatné i přenesené působnosti a provozních agend. Na základě výsledků jsou pak přijímána provozně technická i personální opatření

15
procesů


automatizováno

OČEKÁVÁNÍ VEDENÍ MĚSTA
OD aplikace team assistant

Pevně nastavit pracovní postupy v rámci vybraných klíčových procesů s možností jejich aktualizace při organizačních změnách či při změnách legislativy.

Nastavit termíny pro vyřizování dílčích pracovních úkolů včetně systému upozorňování na jejich plnění a odesílání informace přímému nadřízenému v případě nedodržení termínu.

Získat přehled o kvantitě úkolů plněných zaměstnanci.

pro automatizaCi bylo definováno
těchto 15 procesů

IT helpdesk
Plánování Rady
Vyjadřování ke stavbám
Vyřizování stížností, petic a ostatních podání
Podání žádosti o zvláštní užívání komunikace
Povolení připojení pozemku k místní komunikaci
Komplexní vyjádření – soubory stanovisek
Oběh faktur
Schvalování smluv, vnitřních předpisů, směrnic, obecně závazných vyhlášek, nařízení
Grantové řízení
Řízení investičních záměrů
Žádanky o kancelářský materiál a opravy
Hospodaření s majetkem
Žádosti o dotace
Plány vzdělávání pracovníků
Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

Hledáte podobné řešení?
Ozvěte se nám.

Děkujeme! Vaše zpráva byla přijata!
Brzy se Vám ozveme.
Jejda! Při odesílání formuláře došlo k chybě.